د. ژوئن 24th, 2024

جنبش آهستگی ایران

جنبشی برای زندگی آرام

آهستگی، تعادلی در سرعت زندگی

انجمن آهستگی ایران میخواهد در شرایط سخت کنونی کشور گامهای کوچک و بزرگی در بهتر کردن زندگی مردم عزیز و خوب ایران بردارد.

زندگی یعنی خاطره ها، با آهستگی خاطره ها ساخته میشوند.

با آهستگی به زندگی خود معنا خواهیم بخشید.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.